Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

fanimani.pl

https://dlaschroniska.pl/

3 grudnia 2022 Liczba naszych podopiecznych: 66Rok 2022 Adopcje: 37

Statut Fundacji dla Zwierzt „Koci Pazur”
POSTANOWIENIA OGLNE
1


Fundacj ustanawiaj: Ewa Mayszko, Natalia Piechociska i Anna Zalena.

2


1. Fundacja nosi nazw - Fundacja dla Zwierzt „Koci Pazur”.

2. Fundacja dla Zwierzt „Koci Pazur”, zwana dalej Fundacj, zostaa ustanowiona aktem notarialnym z dnia 17 maja 2006 r. za Repertorium A numer 3064/2006 i dziaa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj.: Dz. U z 1991 r., Nr 46,
poz. 203 z pn. zm.).

3. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.

4. Fundacja podejmujc jakiekolwiek dziaania, w szczeglnoci wobec swoich czonkw, wolontariuszy, pracownikw lub ich osb bliskich, jest zobowizana przestrzega przepisw ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U, Nr 96, poz. 873 ze zmianami).

3


1. Terenem dziaania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzib Fundacji jest miasto Pozna.

3. Dla waciwego realizowania celw Fundacja moe prowadzi dziaalno poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

4


1. Fundacja posiada osobowo prawn.

2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

5


Nadzr nad Fundacj sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

6


1. Fundacja moe tworzy oddziay, zakady i filie.

2. Fundacja opiera sw dziaalno na pracy spoecznej Fundatorw i wolontariuszy.

3. Fundacja moe zatrudnia pracownikw.

4. Wolontariusze dziaaj w ramach Fundacji na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 z pn. zm.).

7


1. Fundacja moe by czonkiem midzynarodowych stowarzysze i sieci wsppracy zrzeszajcych organizacje o zblionych celach.

2. Dla osignicia swoich celw Fundacja moe wspiera dziaalno innych osb prawnych i fizycznych.
CELE I ZASADY DZIAANIA FUNDACJI
8


Fundacja zostaa powoana w celach:

1. niesienia pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierztom, gwnie poprzez umieszczanie ich w domach tymczasowych, dziaalno adopcyjn (znajdowanie zwierztom nowych domw)

2. udzielania pomocy placwkom i osobom fizycznym nioscym pomoc zwierztom bezdomnym,

3. wspierania wszelkich dziaa w zakresie zwalczania bezdomnoci zwierzt

4. dziaania na rzecz humanitarnego traktowania zwierzt, poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji zmierzajcej do ksztatowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim zwierztom, zarwno domowym jak i wolnoyjcym, wspprac z instytucjami propagujcymi humanitarne traktowanie zwierzt

5. zwalczania przejaww zncania si nad zwierztami

6. ochrony rodowiska i ochrony zwierzt

7. promocji i organizacji wolontariatu.

9


I. Fundacja realizuje swoje cele poprzez dziaalno poytku publicznego w zakresie ochrony rodowiska i ochrony zwierzt, a w szczeglnoci:

1. wspprac z instytucjami pastwowymi, samorzdowymi oraz tymi organizacjami pozarzdowymi, ktrych celem jest niesienie pomocy zwierztom bezdomnym i pokrzywdzonym, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierzt, dziaalno adopcyjn,

2. leczenia skrzywdzonych i porzuconych zwierzt,

3. dziaania zmierzajce do ograniczenia populacji zwierzt niechcianych, w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji,

4. zbieranie rodkw finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji,

5. sprzeda przedmiotw darowizny (zgodnie z decyzj darczycy), sprzeda rkodziea wolontariuszy, sprzeda materiaw reklamowych promujcych Fundacj

6. organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych zmierzajcych do ksztatowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim zwierztom, zarwno domowym jak i wolnoyjcym

7. zwalczanie przejaww zncania si nad zwierztami, wspdziaanie z waciwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestpstw i wykrocze wymierzonych w prawa zwierzt

8. wspprac z policj oraz stra miejsk.

9. inne dziaania zmierzajce do realizacji statutowych celw Fundacji.

10. prowadzenie i wspieranie dziaalnoci edukacyjnej, informacyjnej, wydawniczej, promocyjnej i reklamowej; organizowanie spotka, warsztatw, konferencji, imprez kulturalno - edukacyjnych.

II. Dziaalno statutowa Fundacji jest dziaalnoci poytku publicznego i moe by prowadzona jako dziaalno nieodpatna i dziaalno odpatna.

1. Fundacja prowadzi dziaalno statutow nieodpatn, o ktrej mowa w 9 pkt I niniejszego statutu w podpunktach 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 oraz 9.

2. Fundacja realizuje odpatn dziaalno poytku publicznego w zakresie form dziaalnoci wymienionych w 9 pkt I niniejszego statutu w podpunktach 5 oraz 10.

10


Dla osignicia swoich celw Fundacja moe wspiera dziaalno innych osb prawnych i fizycznych, ktrych dziaalno jest zbiena z celami statutowymi Fundacji.
MAJTEK I DOCHODY FUNDACJI
11


1. Majtek Fundacji stanowi fundusz zaoycielski, na ktry skada si wkad pieniny przekazany przez Fundatorw, w kwocie 1200,00 z. Kady z Fundatorw przekaza na fundusz zaoycielski kwot 400,00 z.

2. Majtek Fundacji stanowi te rodki finansowe, nieruchomoci i ruchomoci nabyte w toku jej dziaalnoci.

12


1. Dochodami Fundacji s w szczeglnoci:
a. darowizny, dotacje, spadki i zapisy od osb fizycznych, prawnych, krajowych i zagranicznych,
b. subwencje osb prawnych,
c. odsetki bankowe i inne dochody kapitaowe,
d. dochody z majtku ruchomego i nieruchomego,
e. dochody ze zbirek i imprez publicznych,
f. dotacje z budetu pastwa,
g. dotacje z programw pomocowych Unii Europejskiej.

2. Dochody uzyskiwane z majtku Fundacji oraz ze zbirek publicznych przeznaczone s wycznie na realizacje celw statutowych oraz na pokrycie niezbdnych kosztw dziaania Fundacji.

3. Dochody z subwencji, darowizn, spadkw i zapisw mog by uyte na realizacj wszystkich celw Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

4. W przypadku powoania Fundacji do dziedziczenia jej Zarzd skada owiadczenie o przyjciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wwczas, gdy w chwili zoenia tego owiadczenia jest oczywiste, e stan czynny spadku znacznie przewysza dugi spadkowe.

5. Fundacja odpowiada za swoje zobowizania caym swoim majtkiem.

6. Fundacja prowadzi gospodark finansow i ksigi rachunkowe wedug zasad obowizujcych osoby prawne.

13


Osobom fizycznym i prawnym, ktre wsppracuj z Fundacj i przekazay na jej rzecz rodki finansowe lub rzeczowe, moe by przyznany honorowy tytu Przyjaciel Fundacji dla Zwierzt Koci Pazur . Osoby fizyczne i prawne, ktre dokonaj na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji w wysokoci co najmniej 1.000 zotych (sownie: jeden tysic zotych) lub rwnowarto tej kwoty w dolarach amerykaskich lub euro, uzyskuj tytu Sponsora Fundacji, jeeli wyra takie yczenie. Tytuy przyznaje Zarzd.
ORGANY FUNDACJI
14


1. Organami Fundacji s:
a. Rada Fundacji
b. Zarzd.

2. Czonkowie Zarzdu i Rady Fundacji nie otrzymuj wynagrodzenia z tytuu czonkostwa w organach Fundacji.

Rada Fundacji
15


1. Czonkw Rady na miejsce osb, ktre przestay peni t funkcj lub dla rozszerzenia skadu Rady powouje uchwa Rada Fundacji.

2. Rada Fundacji skada si z co najmniej 2, a co najwyej 5 osb w tym Przewodniczcego.

3. Czonkami Rady Fundacji mog by Fundatorzy.

4. Czonkowie Rady Fundacji, na pierwszym posiedzeniu, wybieraj ze swego grona Przewodniczcego.

5. Czonkowie Rady Fundacji nie mog by czonkami organu zarzdzajcego ani pozostawa z nimi w zwizku maeskim, we wsplnym poyciu, w stosunku pokrewiestwa, powinowactwa lub podlegoci subowej.

6. Czonkowie Rady Fundacji nie mog by skazani prawomocnym wyrokiem za przestpstwo umylne cigane z oskarenia publicznego lub przestpstwo skarbowe.

7. Czonkowie Rady Fundacji mog otrzymywa z tytuu penienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztw lub wynagrodzenie w wysokoci nie wyszej ni przecitne miesiczne wynagrodzenie w sektorze przedsibiorstw ogoszone przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego za rok poprzedni.

8. Czonkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek mierci, zoenia rezygnacji, w przypadku skazania na kar pozbawienia praw publicznych.

9. W razie powoania czonka Rady Fundacji, za jego zgod, do Zarzdu Fundacji - czonkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas penienia funkcji.

16


Do zakresu dziaalnoci Rady Fundacji naley prowadzenie nadzoru oraz kontroli nad dziaalnoci Fundacji a w szczeglnoci:

1. Zatwierdzanie programw dziaania Fundacji,

2. Zatwierdzanie rocznych sprawozda finansowych i merytorycznych oraz udzielanie absolutorium Zarzdowi,

3. Ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarzdu, co do sposobu rozdziau zgromadzonych rodkw,

4. Przeprowadzanie, przez wydelegowanych czonkw Rady lub przez osoby powoane w tym celu przez Rad, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksig rachunkowych, badania susznoci i celowoci poczynionych wydatkw,

5. Uchwalanie zmian statutu Fundacji

6. Podejmowanie uchwa o poczeniu lub likwidacji Fundacji, po zasigniciu opinii Fundatorw.

17


1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoywanych przez Przewodniczcego nie rzadziej ni dwa razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarzdu w celu skadania wyjanie.

2. Kontrola jest dokonywana nie rzadziej ni dwa razy w cigu roku.

3. Sprawozdania z kontroli Rada Fundacji przedstawia Zarzdowi i Fundatorom.

18


1. Uchway Rady Fundacji zapadaj zwyk wikszoci gosw, z tym, e dla ich prawomocnoci wymagana jest obecno co najmniej poowy skadu jej czonkw. W razie rwnowagi przewaa gos Przewodniczcego

2. Pod warunkiem wczeniejszego zawiadomienia o terminie, miejscu oraz przedmiocie obrad Rady Fundacji, za wanie oddany uwaa si take:
a. gos oddany podczas videokonferencji,
b. gos oddany za porednictwem internetu,
c. gos oddany za porednictwem poczty elektronicznej oraz innych rodkw przekazywania informacji na odlego.

Zarzd Fundacji
19


1. Zarzd powoywany jest przez Rad Fundacji.

2. Zarzd Fundacji skada si z 1 do 4 osb, w tym Prezesa, ktry kieruje jego pracami oraz W-ce Prezesa w przypadku, gdy Zarzd skada si z wicej ni 1 osoby. Czonkowie Zarzdu mog peni swe funkcje przez wicej ni jedn kadencj.

3. Kadencja Zarzdu trwa 5 lat.

4. W skad Zarzdu mog wchodzi Fundatorzy

5. Rada Fundacji moe odwoa zarzd przed upywem kadencji, na ktr zosta on powoany, w przypadku:
a. Zoenia rezygnacji przez czonka zarzdu
b. Dugotrwaej choroby uniemoliwiajcej prac w Fundacji
c. Skazania prawomocnym wyrokiem za popenienie przestpstwa
d. Prowadzenie przez niego dziaalnoci niezgodnej z interesem Fundacji.

6. Czonek Zarzdu nie moe by skazany prawomocnym wyrokiem za przestpstwo umylne cigane z oskarenia publicznego lub przestpstwo skarbowe

20


Zarzd Fundacji:

1. reprezentuje j na zewntrz,

2. opracowuje roczne i wieloletnie plany dziaania,

3. sporzdza sprawozdania z dziaalnoci Fundacji,

4. przyjmuje subwencje, spadki, darowizny i zapisy,

5. sprawuje zarzd majtkiem,

6. ustala wielko zatrudnienia i wysoko rodkw na wynagrodzenia dla pracownikw,

7. kieruje biec dziaalnoci Fundacji, odpowiada za realizacj jej celw statutowych,

8. wystpuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, poczenia oraz likwidacji,

9. moe ustanawia oraz odwoywa penomocnikw dziaajcych w imieniu Fundacji, ustala zakres umocowania penomocnika oraz okrela czas trwania wydanego penomocnictwa.

21


Do skadania owiadcze woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarzdu Fundacji samodzielnie lub W-ce Prezes Fundacji.
ZMIANA STATUTU
22


1. Zmiana statutu nie moe dotyczy istotnych zmian celu Fundacji.

2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyln uchwa podjta na wniosek Zarzdu po zasigniciu opinii Fundatorw.
POSTANOWIENIA KOCOWE
23


Zabrania si:

1. udzielania poyczek lub zabezpieczania zobowiza majtkiem Fundacji w stosunku do jej czonkw, czonkw organw lub jej pracownikw oraz osb, z ktrymi czonkowie, czonkowie organw oraz pracownicy organizacji pozostaj w zwizku maeskim, we wsplnym poyciu albo stosunku pokrewiestwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewiestwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s zwizani z tytuu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi„,

2. przekazywania majtku Fundacji na rzecz jej czonkw, czonkw organw lub jej pracownikw oraz ich osb bliskich, na zasadach innych ni w stosunku do osb trzecich, w szczeglnoci, jeeli przekazanie to nastpuje bezpatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywania majtku Fundacji na rzecz czonkw, czonkw organw lub jej pracownikw oraz ich osb bliskich na zasadach innych ni w stosunku do osb trzecich, chyba e to wykorzystanie bezporednio wynika z celu statutowego,

4. zakupu towarw lub usug od podmiotw, w ktrych uczestnicz czonkowie organizacji, czonkowie jej organw lub pracownicy oraz ich osb bliskich, na zasadach innych ni w stosunku do osb trzecich lub po cenach wyszych ni rynkowe.

24


1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celw Fundacja moe si poczy z inn Fundacj.

2. Poczenie nie moe nastpi, jeeli w jego wyniku miayby ulec zmianie cele Fundacji.

3. Decyzj o poczeniu podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyln uchwa podjta na wniosek Zarzdu po zasigniciu opinii Fundatorw

25


1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania si rodkw finansowych Fundacji.

2. Decyzj o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyln uchwa podjt na wniosek Zarzdu po zasigniciu opinii Fundatorw.

26


1. Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Fundacji. Do obowizkw likwidatora naley w szczeglnoci:
a. zgoszenie wniosku do sdu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
b. wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogosze prasowych do zgoszenia swych wierzytelnoci w cigu 3 miesicy od daty zgoszenia,
c. sporzdzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
d. sporzdzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiza,
e. cignicie wierzytelnoci, wypenienie zobowiza oraz spienienie majtku Fundacji,
f. przekazanie wskazanym podmiotom rodkw majtkowych pozostaych po zaspokojeniu wierzycieli,
g. zgoszenie ukoczenia likwidacji do sdu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykrelenie Fundacji z rejestru,
h. wskazanie miejsca przechowywania dokumentw fundacji.

2. Rada Fundacji wskae podmiot, na ktrego rzecz zostan przelane rodki majtkowe pozostae po przeprowadzeniu likwidacji.


Statut sporzdzono i podpisano w Poznaniu dnia 28 wrzenia 2021 roku.

Odwiedziny:

w 2022: 123707

w dniu dzisiejszym: 43

gości na stronie: 1

x
"Strona internetowa oraz forum Fundacji dla Zwierzt Koci Pazur" wykorzystuje pliki cookies.
Korzystajc z niej wyraasz zgod na uywanie plikw cookies w celach statystycznych. [wicej informacji]