Koci Pazur na Facebook Koci Pazur na YouTube Koci Pazur na Instagram Koci Pazur na TikTok Koci Pazur na Twitter

Fundacja dla Zwierząt „Koci Pazur”

Fundacja została zarejestrowana 17 maja 2006 roku w Poznaniu i powstała z inicjatywy kilku osób pragnących nieść pomoc kotom bezdomnym i wolno żyjącym na terenie Poznania.
W ciągu ponad siedemnastu lat naszej działalności ocaliliśmy tysiące kotów, lecząc, kastrując i znajdując im kochające domy. Za całą wykonywaną pracę wolontariuszki i wolontariusze nie pobierają żadnego wynagrodzenia, a nasi podopieczni utrzymywani są jedynie z dobrowolnych darowizn.

Koty, które są pod naszą opieką, przebywają w większości w Domach Tymczasowych (DT), czyli prywatnych mieszkaniach wolontariuszek oraz wolontariuszy, gdzie są leczone i oswajane. Szukamy także dla kotów kochających i odpowiedzialnych Domów Stałych (DS).

Jako Fundacja szerzymy ideę „nie kupuj, adoptuj” i szczególnie zachęcamy adopcji kotów po przejściach, wierząc, że sensem posiadania zwierzęcia jest niesienie mu pomocy.

Naszym nadrzędnym celem jest przekonywanie społeczeństwa do słuszności kastracji psów i kotów niehodowlanych (nierasowych, bez rodowodu), jako sposobu ograniczania ich populacji, a w konsekwencji zmniejszenia ich bezdomności, a tym samym cierpienia, które towarzyszy zwierzętom bezdomnym, niedożywionym, chorującym.

Opiekujemy się także kotami wolno żyjącymi, które odławiamy, kastrujemy, leczymy, zapewniając im tymczasowe schronienie na czas rekonwalescencji, po czym (jeśli jest to możliwe) wypuszczamy w miejsce bytowania.

Jesteśmy organizacją charytatywną działającą pod nadzorem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego dla zwierząt, co oznacza, że możesz wesprzeć nas, przekazując 1,5% podatku.

Zarząd i rada

Magdalena Daszkiewicz
Prezes Fundacji
Marta Szymankiewicz
Przewodnicząca Rady Fundacji
Alicja Jankowiak
Członek Rady Fundacji
Anita Łukowska
Członek Rady Fundacji
Anna Borowińska
Członek Rady Fundacji

Statut

POSTANOWIENIA OGÓLNE Untitled Created with Sketch. Untitled 2 Created with Sketch.
§ 1

Fundację ustanawiają: Ewa Małyszko, Natalia Piechocińska i Anna Zaleśna.

§ 2
 1. Fundacja nosi nazwę – Fundacja dla Zwierząt „Koci Pazur”.
 2. Fundacja dla Zwierząt „Koci Pazur”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 17 maja 2006 r. za Repertorium A numer 3064/2006 i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj.: Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.).
 3. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.
 4. Fundacja, podejmując jakiekolwiek działania, w szczególności wobec swoich członków, wolontariuszy, pracowników lub ich osób bliskich, jest zobowiązana przestrzegać przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U., Nr 96, poz. 873 ze zmianami).
§ 3
 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
 3. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 4
 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

§ 6
 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.
 2. Fundacja opiera swą działalność na pracy społecznej Fundatorów i wolontariuszy.
 3. Fundacja może zatrudniać pracowników.
 4. Wolontariusze działają w ramach Fundacji na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
§ 7
 1. Fundacja może być członkiem międzynarodowych stowarzyszeń i sieci współpracy zrzeszających organizacje o zbliżonych celach.
 2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych.
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI Untitled Created with Sketch. Untitled 2 Created with Sketch.
§ 8

Fundacja została powołana w celach:

 1. niesienia pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom, głównie poprzez umieszczanie ich w domach tymczasowych, działalność adopcyjną (znajdowanie zwierzętom nowych domów),
 2. udzielania pomocy placówkom i osobom fizycznym niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym,
 3. wspierania wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt,
 4. działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji zmierzającej do kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim zwierzętom, zarówno domowym jak i wolno żyjącym, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt,
 5. zwalczania przejawów znęcania się nad zwierzętami,
 6. ochrony środowiska i ochrony zwierząt,
 7. promocji i organizacji wolontariatu.
§ 9

I. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony środowiska i ochrony zwierząt, a w szczególności:

 1. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, działalność adopcyjną,
 2. leczenia skrzywdzonych i porzuconych zwierząt,
 3. działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji,
 4. zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji,
 5. sprzedaż przedmiotów darowizny (zgodnie z decyzją darczyńcy), sprzedaż rękodzieła wolontariuszy, sprzedaż materiałów reklamowych promujących Fundację,
 6. organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych zmierzających do kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim zwierzętom, zarówno domowym jak i wolno żyjącym,
 7. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt,
 8. współpracę z policją oraz strażą miejską,
 9. inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji,
 10. prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, wydawniczej, promocyjnej i reklamowej; organizowanie spotkań, warsztatów, konferencji, imprez kulturalno-edukacyjnych.

II. Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i działalność odpłatna.

 1. Fundacja prowadzi działalność statutową nieodpłatną, o której mowa w § 9 pkt I niniejszego statutu w podpunktach 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 oraz 9.
 2. Fundacja realizuje odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie form działalności wymienionych w § 9 pkt I niniejszego statutu w podpunktach 5 oraz 10.
§ 10

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI Untitled Created with Sketch. Untitled 2 Created with Sketch.
§ 11
 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład pieniężny przekazany przez Fundatorów, w kwocie 1200,00 zł. Każdy z Fundatorów przekazał na fundusz założycielski kwotę 400,00 zł.
 2. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w toku jej działalności.
§ 12
 1. Dochodami Fundacji są w szczególności:
  a. darowizny, dotacje, spadki i zapisy od osób fizycznych, prawnych, krajowych i zagranicznych,
  b. subwencje osób prawnych,
  c. odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe,
  d. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
  e. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
  f. dotacje z budżetu państwa,
  g. dotacje z programów pomocowych Unii Europejskiej.
 2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji oraz ze zbiórek publicznych przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działania Fundacji.
 3. Dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.
§ 13
Osobom fizycznym i prawnym, które współpracują z Fundacją i przekazały na jej rzecz środki finansowe lub rzeczowe, może być przyznany honorowy tytuł Przyjaciel Fundacji dla Zwierząt „Koci Pazur”. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji w wysokości co najmniej 1000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) lub równowartość tej kwoty w dolarach amerykańskich lub euro, uzyskują tytuł Sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie. Tytuły przyznaje Zarząd.
ORGANY FUNDACJI Untitled Created with Sketch. Untitled 2 Created with Sketch.
§ 14
 1. Organami Fundacji są:
  a. Rada Fundacji,
  b. Zarząd.
 2. Członkowie Zarządu i Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu członkostwa w organach Fundacji.
Rada Fundacji
§ 15
 1. Członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje uchwałą Rada Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z co najmniej 2, a co najwyżej 5 osób w tym Przewodniczącego.
 3. Członkami Rady Fundacji mogą być Fundatorzy.
 4. Członkowie Rady Fundacji, na pierwszym posiedzeniu, wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
 5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 6. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 8. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, złożenia rezygnacji, w przypadku skazania na karę pozbawienia praw publicznych.
 9. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji.
§ 16

Do zakresu działalności Rady Fundacji należy prowadzenie nadzoru oraz kontroli nad działalnością Fundacji, a w szczególności:

 1. zatwierdzanie programów działania Fundacji,
 2. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,
 3. ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,
 4. przeprowadzanie, przez wydelegowanych członków Rady lub przez osoby powołane w tym celu przez Radę, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i celowości poczynionych wydatków,
 5. uchwalanie zmian statutu Fundacji,
 6. podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, po zasięgnięciu opinii Fundatorów.
§ 17
 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego nie rzadziej niż dwa razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu w celu składania wyjaśnień.
 2. Kontrola jest dokonywana nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku.
 3. Sprawozdania z kontroli Rada Fundacji przedstawia Zarządowi i Fundatorom.
§ 18
 1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ich prawomocności wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków. W razie równowagi przeważa głos Przewodniczącego.
 2. Pod warunkiem wcześniejszego zawiadomienia o terminie, miejscu oraz przedmiocie obrad Rady Fundacji, za ważnie oddany uważa się także:
  a. głos oddany podczas wideokonferencji,
  b. głos oddany za pośrednictwem Internetu,
  c. głos oddany za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz innych środków przekazywania informacji na odległość.

 

Zarząd Fundacji
§ 19
 1. Zarząd powoływany jest przez Radę Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 4 osób, w tym Prezesa, który kieruje jego pracami oraz W-ce Prezesa w przypadku, gdy Zarząd składa się z więcej niż 1 osoby. Członkowie Zarządu mogą pełnić swe funkcje przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
 4. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy.
 5. Rada Fundacji może odwołać zarząd przed upływem kadencji, na którą został on powołany, w przypadku:
  a. złożenia rezygnacji przez członka Zarządu,
  b. długotrwałej choroby uniemożliwiającej pracę w Fundacji,
  c. skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa,
  d. prowadzenie przez niego działalności niezgodnej z interesem Fundacji.
 6. Członek Zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 20

Zarząd Fundacji:

 1. reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. opracowuje roczne i wieloletnie plany działania,
 3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
 4. przyjmuje subwencje, spadki, darowizny i zapisy,
 5. sprawuje zarząd majątkiem,
 6. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników,
 7. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
 8. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji,
 9. może ustanawiać oraz odwoływać pełnomocników działających w imieniu Fundacji, ustala zakres umocowania pełnomocnika oraz określa czas trwania wydanego pełnomocnictwa.
§ 21

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub W-ce Prezes Fundacji.

ZMIANA STATUTU Untitled Created with Sketch. Untitled 2 Created with Sketch.
§ 22
 1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
 2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę podjętą na wniosek Zarządu po zasięgnięciu opinii Fundatorów.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE Untitled Created with Sketch. Untitled 2 Created with Sketch.
§ 23

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub jej pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 24
 1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną Fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku miałyby ulec zmianie cele Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę podjętą na wniosek Zarządu po zasięgnięciu opinii Fundatorów.
§ 25
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych Fundacji.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę podjętą na wniosek Zarządu po zasięgnięciu opinii Fundatorów.
§ 26
 1. Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Fundacji. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
  a. zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
  b. wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia,
  c. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
  d. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
  e. ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,
  f. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
  g. zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru,
  h. wskazanie miejsca przechowywania dokumentów fundacji.
 2. Rada Fundacji wskaże podmiot, na którego rzecz zostaną przelane środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji.

Statut sporządzono i podpisano w Poznaniu dnia 28 września 2021 roku.

Sprawozdania

Nasze finanse Untitled Created with Sketch. Untitled 2 Created with Sketch.

Podstawą działalności Fundacji dla Zwierząt „Koci Pazur” są darowizny od osób prywatnych, czyli wpłaty na nasze konto bankowe lub na zbiórki na crowdfundingowych portalach internetowych czy za pośrednictwem Facebooka, darowizny do puszek kwestarskich, a także wpływy ze sprzedaży cegiełek czy różnych przedmiotów.

W listopadzie 2010 roku uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego, co uprawnia nas do otrzymywania 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych. Pierwsze wpływy z tego tytułu otrzymaliśmy w roku 2011.

Na co wydajemy pieniądze Untitled Created with Sketch. Untitled 2 Created with Sketch.

Pieniądze przeznaczamy przede wszystkim na bezpośrednią pomoc kotom bezdomnym i wolno żyjącym.
Co roku do Domów Tymczasowych prowadzonych przez nasze wolontariuszki i wolontariuszy trafiają dziesiątki kotów. Bardzo często są to koty chore, które wymagają kosztownego leczenia. Wszystkie zwierzęta są odrobaczane i czipowane oraz jeśli pozwala na to stan ich zdrowia – szczepione, a jeżeli są w odpowiednim wieku – dodatkowo kastrowane. Odpowiednio przygotowane koty, czyli wyleczone lub w przypadku chorób przewlekłych – zdiagnozowane – oddajemy do adopcji, a do tego momentu zapewniamy im pełną opiekę weterynaryjną, utrzymanie (wyżywienie, żwirek, niezbędne akcesoria), a także ogrom miłości i uwagi.

Koty pod opieką Fundacji:

rok stan początkowy nowe śmierć adopcja wypuszczone*
2009 15 78 8 67 8
2010 18 119 3 89 12
2011 33 129 7 88 34
2012 32 136 6 86 31
2013 45 182 10 98 67
2014 41 282 12 133 112+1**+6***
2015 59 250 10 127 100+2**+3***
2016 67 200 12 96 59+1**
2017 99 156 18 93 20
2018 124 127 8 86 22+1***
2019 134 111 13 63-4^ 27
2020 145 77 9 66-1^ 9
2021 139 17 11 49-4^ 2+4***
2022 94 20 9 45-2^ 4***
2023 62

* koty nienadające się do adopcji, wypuszczone po kastracji
** znalezione koty oddane właścicielom
*** koty, które zostały u wolontariuszy odchodzących z fundacji
^ zwroty z adopcji w roku bieżącym

Fundacja finansuje kastracje kotów wolno żyjących – zarówno tych „wyłapanych” przez naszych wolontariuszy, jak i pozostających pod opieką osób niezwiązanych z Fundacją.

Pomagamy osobom opiekującym się kotami wolno żyjącymi – przekazujemy karmę dla kotów oraz stawiamy domki, w których koty mogą przetrwać zimę.

Każdego roku zdarzają się przypadki, że osoba spoza Fundacji znajdzie na ulicy chorego kota, którego chciałaby przygarnąć, jednak koszty leczenia są zbyt wysokie. W takich sytuacjach pomagamy sfinansować leczenie, które często jest bardzo kosztowne.

Pomagamy również w finansowaniu kastracji kotów mieszkających u osób niezamożnych.

Wolontariusze pracujący z kotami, a także władze Fundacji nie pobierają za swoją pracę wynagrodzenia.

Jak się rozliczamy Untitled Created with Sketch. Untitled 2 Created with Sketch.

Fundacja zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych i przedstawiania corocznego sprawozdania finansowego Urzędowi Skarbowemu.
Po otrzymaniu statusu organizacji pożytku publicznego Fundacja musi publikować sprawozdanie finansowe i merytoryczne w bazie sprawozdań OPP.
http://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl

Kontakt

501 280 282 (tymczasowo zawieszony)

Adopcje

502 111 279 (poniedziałki i
czwartki w godz. 18:00-20:00)

Konto

Bank Pekao SA II Oddział w Poznaniu
98 1240 1763 1111 0010 4119 8855
dla przelewów zagranicznych:
nr IBAN: PL98 1240 1763 1111 0010 4119 8855
kod SWIFT (BIC code): PKOPPLPW
PayPal: fundacja@kocipazur.org