Koci Pazur na Facebook Koci Pazur na YouTube Koci Pazur na Instagram Koci Pazur na TikTok Koci Pazur na Twitter

Regulamin Darowizn

§1.
INFORMACJE OGÓLNE
 1. Strona internetowa www.kocipazur.org prowadzona jest przez Fundację dla Zwierząt "Koci Pazur" (zwaną dalej "Fundacją"), z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grochowskiej 49A, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000258643, NIP: 9721138696, REGON 300336759.
 2. Niniejszy dokument określa warunki przekazywania dobrowolnych darowizn pieniężnych on-line za pomocą strony WWW Fundacji.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU SA, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań NIP 7792308495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399.
§2.
ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN
 1. Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna (zwani dalej "Darczyńcą").
 2. Serwis PayU umożliwia przekazanie darowizny na rzecz Fundacji celem wsparcia działań statutowych.
 3. W celu przekazania darowizny jednorazowej przez serwis PayU Darczyńca zostaje odpowiednio przekierowany do serwisu payu.pl
 4. W ramach płatności online Darczyńca może dokonać wpłat za pomocą:
  • przelewu elektronicznego (w tym BLIK, Google Pay) - aktualna lista dostępnych metod płatności PayU jest dostępna na stronie https://poland.payu.com/rozwiazania-platnicze/;
  • przelewu tradycyjnego na konto:
  Fundacja dla Zwierząt "Koci Pazur"
  Ul. Grochowska 49A
  60-332 Poznań
  Bank Pekao SA: 98 1240 1763 1111 0010 4119 8855
 5. W przypadku dokonania darowizny poprzez przelew bankowy w tytule przelewu prosimy wpisać „darowizna na cele statutowe fundacji”.
 6. Darowizny nie podlegają zwrotom.
 7. Każdy Darczyńca, który wypełni formularz i przejdzie do serwisu PayU wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu, zgodnie z §3 niniejszego Regulaminu.
 8. Dokonane darowizny zostaną przeznaczone na działalność statutową Fundacji.
§3.
PRZETWARZANIE DANYCH
 1. Fundacja jest administratorem danych osobowych Użytkowników i przetwarza dane osobowe w następującym zakresie:
  1. W celach niezbędnych do wykonania Umowy oraz umowy darowizny zawartej przez Darczyńcę z Fundacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  2. W celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji, wynikających w szczególności z przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  3. W celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację, w szczególności przesłania podziękowań za przekazanie Darowizny, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz dochodzenia, ustalenia i obrony roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  4. Darczyńca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych – w zakresie przetwarzania danych na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w sposób zautomatyzowany, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
  5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookie w Serwisie zostały określone w „Polityce prywatności” dostępnej pod adresem https://kocipazur.org/polityka-prywatnosci/.
§4.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Każdemu Darczyńcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z przekazaną darowizną.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres fundacja@kocipazur.org. W tytule maila prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz umieszczenia słów „Reklamacja dot. darowizny”. W treści proszę podać powód oraz szczegółowe dane transakcji.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika w terminie do 14 dni na adres e-mail wskazany w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres korespondencyjny wskazany w piśmie.
§5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Fundacja może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, w tym mających w szczególności na celu dostosowanie jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu darowizn.
 4. Zmiany są wiążące dla Darczyńcy z chwilą ich publikacji na stronie.

Kontakt

501 280 282 (tymczasowo zawieszony)

Adopcje

502 111 279 (poniedziałki i
czwartki w godz. 18:00-20:00)

Konto

Bank Pekao SA II Oddział w Poznaniu
98 1240 1763 1111 0010 4119 8855
dla przelewów zagranicznych:
nr IBAN: PL98 1240 1763 1111 0010 4119 8855
kod SWIFT (BIC code): PKOPPLPW
PayPal: fundacja@kocipazur.org